GetLink: http://vih.bz/{your_short_link}


Thay tất cả các ký tự & trong liên kết thành %26

PutLink: http://vih.bz/Home/ShortLink?Link={your_root_link}